GRZYBEK Mieczysław Kazimierz

Dlaczego warto na mnie zagłosować?

Mieszkając w Grodkowie patrzę jak w ostatnich latach gmina przestaje się rozwijać. Brak pracy, zastój w inwestycjach, zaniedbane domy i wielka ucieczka z miasta i wsi naszych dzieci. Nasza młodzież tuła się po świecie. Czy chcemy, aby ich małżeństwa rozpadały się przez rozłąkę, aby piętno opuszczenia odciskało się na ich dzieciach? Nie potrafię stać obok tego obojętnie. Podjąłem decyzję o kandydowaniu do Rady Powiatu w Brzegu, ponieważ są rzeczy, które warto zmienić. Nie obiecuję wszystkiego, bo wszystko znaczy nic, ale chcę godnie
reprezentować mieszkańców i zabierać głos w ich imieniu. Mój program to nie górnolotne hasła wyborcze, ale przygotowany krótki plan moich zamierzeń. Chciałbym mieć ciągły kontakt z mieszkańcami i wspólnie określać problemy miasta, powiatu i sposoby ich rozwiazywania, jak również na bieżąco przekazywać informacje dotyczące decyzji podejmowanych w Radzie Powiatu.

Niech to będzie koniec „bez nas o nas”

Razem przeżywamy rozczarowania i zniechęcenie do polityki naszej Rady Gminy i Powiatu, ale razem możemy wszystko. Dlatego każdy głos oddany na mnie przyjmę z ogromnym szacunkiem i nie zawiodę Waszego zaufania.

Realizując mój program wyborczy będę:

 1. Dążyć do zagospodarowania strefy ekonomicznej wykorzystując bliskość autostrady, która może przyciągnąć inwestorów, co może przynieść utworzenie nowych stanowisk pracy
 2. Starać się doprowadzić do zwiększania ulg dla nowych przedsiębiorstw inwestujących w naszej gminie i powiecie zwiększających zatrudnienie poprzez zwolnienie z podatków od nieruchomości
 3. Pomagać w uzyskiwaniu środków unijnych na powstawanie nowych przedsiębiorstw i rozwój już istniejących małych i średnich firm, bo one przynoszą największe zyski dla gminy i powiatu
 4. Dążyć do wyremontowania dróg na terenach wiejskich całej gminy
 5. Na wsiach, gdzie nie ma szkół budować lub remontować świetlice i wyposażać je w Internet szerokopasmowy
 6. Nawiązywać ścisłą współpracę z policją celem zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
  • zwiększenie nadzoru policji, gdzie najczęściej dochodzi do niebezpiecznych zakłóceń ruchu drogowego i powstawania niebezpiecznych sytuacji
  • eliminowanie miejsc spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poprzez szybkie i skuteczne reagowanie na sygnały mieszkańców
 7. Rozwiązać problem powstawania nielegalnych wysypisk śmieci powodujących degradację środowiska naturalnego
 8. Dążyć do stworzenia przyjaznego Urzędu według zasady:
  • urzędnik dla obywatela, a nie obywatel dla urzędnika,
  • pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej, w tym załatwianie wszystkich formalności urzędowych i prawnych
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne. Wiele środków unijnych jest niewykorzystanych, a niektóre programy nie są nawet znane
  • organizowanie spotkań dla rolników celem zachęcenia ich do rozwoju gospodarstw poprzez pomoc w załatwianiu dotacji unijnych

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

%d bloggers like this: