Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy na wybory 2018

Kalendarium

Kalendarz wyborczy

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października – wynika z rozporządzenia premiera. Do 27 sierpnia powinny być podane do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej.

Kiedy wybory? Kalendarz wyborczy 2018

Zgodnie z kalendarz wyborczy, który jest załącznikiem do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, do 27 sierpnia odpowiednio do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego powinno też wpłynąć zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego.

Do 6 września powinno nastąpić  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Do 11 września komisarze wyborczy powinni powołać terytorialne komisje wyborcze.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie Kodeksu wyborczego.

Kalendarz wyborczy – wybory samorządowe 2018

Kalendarz wyborczy – sierpień 2018

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

Kalendarz wyborczy – wrzesień 2018

 • do dnia 6 września 2018 r.
  zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 11 września 2018 r.
  powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 17 września 2018 r.
  utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do dnia 21 września 2018 r.
  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do dnia 21 września 2018 r.
  zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 26 września 2018 r.
  przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00
  zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 28 września 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Kalendarz wyborczy – październik 2018

 • do dnia 1 października 2018 r.
  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do dnia 1 października 2018 r.
  powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 1 października 2018 r.
  sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00
  nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 8 października 2018 r.
  rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • do dnia 8 października 2018 r.
  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • do dnia 12 października 2018 r.
  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 16 października 2018 r.
  składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00
  zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 20 października 2018 r.
  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00
  głosowanie

* – Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego