Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim
Rada Miejska w Lewinie Brzeskim. Wybory samorządowe 2014 – kandydacie, kandydatko! W listopadzie i październiku 2018 roku odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy przedstawicieli rad gminy, rady powiatu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • Waldemar Włodek – Przewodniczący Rady
  przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 9.00 do 10.00 w Ratuszu p. nr 15, tel. 77 424 66 30
 • Mieczysław Adaszyński – Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 • Piotr Barszcz
 • Władysław Górka
 • Zbigniew Gąsiorowski
 • Stefan Kachel
 • Jacek Kieroński
 • Robert Laszuk –  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
 • Grażyna Michalska
 • Roman Pudło
 • Antoni Rak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Przemysław Ślęzak
 • Zbigniew Wierzbicki – 11.01.2016 – wygaśnięcie mandatu radnego
 • Ilona Gwizdak – od 19.04.2016
 • Anna Zacharewicz
 • Dariusz Zięba

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Lewinie Brzeskim powołała trzy stałe komisje rady ustalając na II sesji w dniu 08 grudnia 2014 roku składy osobowe.

SKŁADY KOMISJI RADY:

Komisja Rewizyjna

 1. Antoni Rak – Przewodniczący Komisji
 2. Stefan Kachel – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jacek Kieroński
 4. Zbigniew Wierzbicki – 11.01.2016 – wygaśnięcie mandatu radnego
 5. Władysław Górka

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mieczysław Adaszyński – Przewodniczący Komisji
 2. Anna Zacharewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Władysław Górka
 4. Grażyna Michalska
 5. Zbigniew Wierzbicki – 11.01.2016 – wygaśnięcie mandatu radnego
 6. Ilona Gwizdak

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Robert Laszuk – Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Barszcz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Zbigniew Gąsiorowski
 4. Roman Pudło
 5. Antoni Rak
 6. Przemysław Ślęzak
 7. Dariusz Zięba

Skład Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim kadencja 2014- 2018

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. 

Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Wybory radnych do Rady Miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

 • 1) uchwalanie statutu gminy,
 • 2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania z oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • 3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek burmistrza
 • 4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  z tego tytułu,
 • 5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierowników zagospodarowania przestrzennego gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • 6) uchwalanie programów gospodarczych,
 • 7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
  w odrębnych ustawach,
 • 9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • 10) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • 11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
 • 12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • 12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
  i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r.
  o drogach publicznych ( dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, z pó.źn. zmianami) , a także wznoszenia pomników,
 • 14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • 14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.